Το Εργαστήριο


ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωχωρικής ΤεχνολογίαςGeoSpatial Technology Research Lab της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ σε ένα φάσμα επιστημονικών πεδίων ενταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών του. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν τη μέτρηση και τη συλλογή, την επεξεργασία, την απεικόνιση, την διαχείριση, την ανάλυση και την διάχυση γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Επιπλέον, εμβαθύνει σε γνωστικά αντικείμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των δύο βασικών αξόνων της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στις οποίες ουσιαστικά εδράζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της.

Όπως προκύπτει και από τον ίδιο τον τίτλο του, το Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας χρησιμοποιεί ερευνητικές διαδικασίες και μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται σε ένα καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο που

“θεωρεί τον γεωγραφικό χώρο και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ως αποτέλεσμα της διαρκούς και αέναης δραστηριότητας της φύσης και του ανθρώπου”.

Tα βασικά πεδία της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, Χαρτογραφίας, Πληροφορικής, Γεωγραφίας και της Γεωγραφικής Πληροφορίας, Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, Χωρικής Ανάπτυξης και του Κτηματολογίου, μπορούν να θεωρηθούν ως ο επιστημονικός και τεχνολογικός πυρήνας, μέσω του οποίου συντίθενται οι  γεωχωρικές πληροφορίες, στη βάση της συνέργειας  και αμοιβαίας συμπλήρωσης των επιστημονικών στόχων που τίθενται από τους συμμετέχοντες ερευνητές, διατηρουμένων βέβαια παράλληλα της ιδιαιτερότητας και της σχετικής αυτονομίας του κάθε διακριτού επιστημονικού χώρου


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  • Γεωδαισία – Τοπογραφία – Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης
  • Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση – Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας – Όραση Υπολογιστών – Αναγνώριση Προτύπων
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Χαρτογραφία – Θεματική Χαρτογραφία
  • Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης
  • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Πολεοδομία –Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη