Ερευνητικές Μονάδες


ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας απαρτίζεται από τέσσερις (4) ερευνητικές μονάδες. Σκοπός αυτής της διάρθρωσης είναι η δημιουργία πολλαπλασιαστικών φαινομένων προς την επίτευξη οικονομίας κλίμακας καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση στα ερευνητικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

 • Γεωδαισία – Τοπογραφία – Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης

  Δρ. Παγούνης Βασίλειος
  Δρ. Ανδριτσάνος Βασίλειος
  Δρ. Γιαννίου Μιχαήλ

 • Φωτογραμμετρία / Όραση Υπολογιστών – Τηλεπισκόπηση – Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας – Αναγνώριση Προτύπων

  Δρ. Πέτσα Ελένη
  Δρ. Κεσίδης Αναστάσιος
  Δρ. Γραμματικόπουλος Λάζαρος
  Δρ. Οικονόμου Εμμανουήλ

 • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Θεματική Χαρτογραφία – Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης

  Δρ. Ηλιοπούλου Πολυξένη
  Δρ. Τσάτσαρης Ανδρέας
  Δρ. Κάτσιος Ιωάννης

 • Πολεοδομία – Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη

  Δρ. Κιουσόπουλος Ιωάννης


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τη βασική ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας με το ΤΕΙ Αθήνας και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά του αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Στο προσωπικό του Εργαστηρίου εντάσσονται και υποψήφιοι διδάκτορες όπως και προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή ή τη διπλωματική τους εργασία αντίστοιχα στο Εργαστήριο και κάνουν χρήση του εξοπλισμού του.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συνεργαζόμενοι συμπεριλαμβάνονται και μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι καθηγητές του ΤΕΙ Αθήνας και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προσφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μετά από αίτημά τους και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του Εργαστηρίου.
Στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν προσφέροντας επικουρικό έργο, μέλη ΕΠ μη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μετά από αίτημά τους και ύστερα από σχετική απόφαση της διοίκησης του Εργαστηρίου.